Akcjonariat

1. Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 1.000.000,00 akcji o nominalnej wartości 0,10 groszy każda, w całości opłaconych.

2. Dematerializacja akcji

„Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi”

3. Kontakt dla akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (93-004), ul. Piotrkowska 295 lok. 7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000860872, NIP: 7282824878, REGON: 368973789.
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

4. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 04.06.2020 r.

Podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 05 sierpnia 2020 podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000274307) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Treść uchwały:

“W związku z przekształceniem Spółki Render Cube Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Render Cube Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Render Cube Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia niniejszym wybrać spółkę DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 140871261 (dalej „DM Navigator”) do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Render Cube Spółka Akcyjna.”

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 195/2020 z dn. 6.10.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/230, 90-350 Łódź.

Wezwanie 1 z 5.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 216/2020 z dn. 4.11.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/230, 90-350 Łódź.

Wezwanie 2 z 5.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 236/2020 z dn. 3.12.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/230, 90-350 Łódź.

Wezwanie 3 z 5.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 3/2021 z dn. 7.01.2021 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/230, 90-350 Łódź.

Wezwanie 4 z 5.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Ogłoszenie w MSiG nr 20/2021 z dn. 1.02.2021 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/230, 90-350 Łódź.

Wezwanie 5 z 5.

Scroll to top