WZA

2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A.

Łódź, dnia 2 czerwca 2022 roku

 

 

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, z późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa), godz. 14.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok.7.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce:

 

Scroll to top