Wyniki finansowe

Wyniki Finansowe

01.01.2020 – 31.12.2020 PLN01.01.2019 – 31.12.2019 PLN01.01.2018 – 31.12.2018 PLN
Przychody netto ze sprzedaży7 463 713,03 zł906 301,89 zł203 210,62 zł
Koszty działalności operacyjnej1 216 175,29 zł794 240,48 zł253 201,74 zł
Zysk (strata) ze sprzedaży6 247 537,74 zł112 061,41 zł-49 991,12 zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 262 678,21 zł132 012,90 zł-46 194,34 zł
Zysk (strata) brutto6 420 081,39 zł126 536,48 zł-46 511,31 zł
Zysk (strata) netto5 853 599,39 zł115 446,48 zł-46 511,31 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej4 321 674,73 zł131 209,28 zł-38 958,61 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej0,00 zł0,00 zł50 000,00 zł
Przepływy pieniężne netto razem4 321 674,73 zł131 209,28 zł11 041,39 zł
Aktywa razem6 667 585,00 zł225 689,40 zł42 480,76 zł
Aktywa trwałe0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Aktywa obrotowe6 667 585,00 zł225 689,40 zł42 480,76 zł
Należności krótkoterminowe2 194 313,74 zł52 043,73 zł19 616,37 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 463 925,40 zł142 250,67 zł11 041,39 zł
Kapitał własny5 972 534,56 zł118 935,17 zł3 488,69 zł
Rezerwy na zobowiązania0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe695 050,44 zł106 754,23 zł38 992,07 zł
Rozliczenia międzyokresowe9 345,86 zł31 395,00 zł11 823,00 zł

Prognozy Finansowe

Prognoza finansowa w zakresie przepływów pieniężnych Emitenta na rok 2021 (dane w PLN)

Pozycja2021
Sprzedaż (kopie gry), w tym:600 000
Wersja na PC:600 000
Wersja na konsole:
Przychody netto ze sprzedaży 1 sztuki gry* :
Wersja na PC:18,55 zł
Wersja na konsole:
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:11 127 320,00 zł
Wersja na PC:11 127 320,00 zł
Wersja na konsole:
Pozostałe przychody (streaming):2 928 242,00 zł
Całkowite przychody:14 055 562,00 zł
Wpływy z emisji:9 720 000,00 zł
Wydatki operacyjne:-2 930 000,00 zł
Wynagrodzenia:-2 250 000,00 zł
Wydatki administracyjne:-680 000,00 zł
Wydatki na płatności za IP:-9 000 000,00 zł
Przepływy pieniężne netto:12 345 562,00 zł
*Wskazana wartość stanowi przychód Render Cube z jednego egzemplarza gry, po pokryciu wszystkich kosztów pośrednich,
związanych z dystrybucją gry (podobnie w przypadku wersji konsolowej) oraz pokrywaniem nakładów ponoszonych przez
wydawcę na produkcję i marketing

Prognoza finansowa (ujęcie wynikowe) Emitenta na rok 2021 (dane w PLN)

Pozycja2021
Przychody ze sprzedaży:14 055 562,00 zł
Koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji:-2 930 000,00 zł
EBITDA:11 125 562,00 zł
Scroll to top