Wyniki finansowe

Wyniki Finansowe

  01.01.2023 – 31.12.2023 PLN 01.01.2022 – 31.12.2022 PLN 01.01.2021 – 31.12.2021 PLN 01.01.2020 – 31.12.2020 PLN
Przychody netto ze sprzedaży 15 458 829,97 zł 13 943 303,98 zł 13 400 224,23 zł 7 463 713,03 zł
Koszty działalności operacyjnej 5 695 048,69 zł 4 266 931,73 zł 2 524 210,11 zł 1 216 175,29 zł
Zysk (strata) ze sprzedaży 9 763 781,28 zł 9 676 372,25 zł 10 876 014,12 zł 6 247 537,74 zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 893 956,56 zł 9 746 069,65 zł 10 902 746,52 zł 6 262 678,21 zł
Zysk (strata) brutto 8 500 630,40 zł 9 873 883,17 zł 10 799 023,79 zł 6 420 081,39 zł
Zysk (strata) netto 7 600 458,40 zł 7 995 156,17 zł 8 739 666,79 zł 5 224 175,39 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej 7 029 490,01 zł 7 554 096,25 zł 9 650 559,81 zł 4 321 674,73 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej -3 232 670,43 zł -3 763 072,80 zł -9 397 058,71 zł 0,00 zł
Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej 710,00 zł -120 000,00 zł 9 308 999,21 zł 0,00 zł
Przepływy pieniężne netto razem 3 797 529,58 zł 3 671 023,45 zł 9 562 500,31 zł 4 321 674,73 zł
Aktywa razem 39 889 566,39 zł 31 718 608,32 zł 25 462 024,25 zł 6 667 585,00zł
Aktywa trwałe 13 607 885,96 zł 12 735 294,23 zł 9 385 082,09 zł 0,00 zł
Aktywa obrotowe 26 281 680,43 zł 18 983 314,09 zł 16 076 942,16 zł 6 667 585,00 zł
Należności krótkoterminowe 6 050 737,86 zł 1 065 630,26 zł 2 022 946,62 zł 2 194 313,74 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 229 375,85 zł 17 733 171,50 zł 14 026 425,71 zł 4 463 925,40 zł
Kapitał własny 39 488 518,13 zł 31 386 932,73 zł 23 391 776,56 zł 5 343 110,56 zł
Rezerwy na zobowiązania 401 048,26 zł 331 675,59 zł 2 070 247,69 zł 1 324 474,44 zł
Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 401 048,26 zł 331 675,59 zł 2 070 247,69 zł 1 324 474,44 zł
Rozliczenia międzyokresowe 1 566,72 zł 46 122,49 zł 25 694,83 zł 9 345,86 zł
Scroll to top