Klauzula RODO

Informacja o danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego spółki RENDER CUBE S.A.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi (93-004), ul. Piotrkowska nr 295, lok 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860872, posiadająca numer NIP: 7282824878 oraz numer REGON: 368973789 o kapitale zakładowym 106 480,00 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest wysyłanie odpowiedzi na wiadomości otrzymane przez Spółkę za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób korzystających z formularza kontaktowego (art.6 ust.1 a RODO).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka nie przekazuje danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego innym podmiotom. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy i  współpracownicy Spółki.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego Spółki albo do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są prawa osób korzystających z formularza w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo dostępu do:

  1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
  2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres contact@rendercube.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Scroll to top