Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RENDER CUBE S.A.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie, mają następujące znaczenie:

Render Cube Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi (93-004), ul. Piotrkowska nr 295, lok 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860872, posiadająca numer NIP: 7282824878 oraz numer REGON: 368973789, o kapitale zakładowym 106.480,00 zł, wpłaconym w całości.

Regulamin Niniejszy Regulamin świadczenia Usług.

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Serwis Strona internetowa funkcjonująca pod adresem rendercube.pl

Użytkownik Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Usługi Usługi świadczone przez Render Cube drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez Render Cube Usług z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin stanowi „regulamin”, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Render Cube (usługodawca) świadczy użytkownikom sieci Internet Usługi takie jak:
 1. udostępnianie aktualnych oraz archiwalnych informacji o Render Cube, w tym informacji o charakterze korporacyjnym,
 2. pobieranie plików, w tym dokumentów korporacyjnych dot. Render Cube,
 3. udostępnienie informacji o bieżącej działalności Render Cube, realizowanych projektach etc.,
 4. nawiązanie kontaktu z Render Cube z wykorzystaniem odpowiedniego formularza.

§ 2.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tę osobę oraz Render Cube umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług oferowanych przez Serwis.
 2. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Serwis Użytkownik zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome, umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, żadne funkcjonalności Serwisu nie oferują Użytkownikowi możliwości odpłatnego nabywania jakichkolwiek towarów lub usług.
 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Serwis zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową, na której wyświetla się Serwis, ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy w dowolnym momencie.

§ 3.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia Render Cube reklamacji dotyczącej świadczonych Usług. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres rejestrowy Render Cube lub na adres e-mail: contact@rendercube.pl.
 2. Użytkownik w miarę możliwości powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowym świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz kontakt z nim w celu udzielenia odpowiedzi, a także opis problemu (np. wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu).
 4. Render Cube rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Uczestnik, który wniósł reklamację, zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Stanowisko Render Cube zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.

§ 4.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zarówno Serwis, jak i również jego poszczególne elementy, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Render Cube jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie
 3. Użytkownicy bez zgody Render Cube nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z Serwisu.
 4. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Użytkownicy zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z Regulaminem lub z dobrymi obyczajami.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 26 listopada 2021 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Render Cube zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku Render Cube niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak, aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a Render Cube będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Render Cube zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://rendercube.pl/privacy-policy/
 6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGIŚWIADCZONEJDROGĄELEKTRONICZNĄ

Render Cube mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zagrożeniami potencjalnymi, a Render Cube dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować w szczególności ich utratę lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń zalecamy: korzystanie z programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację, a także włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Render Cube zgodnie z art. 6 pkt 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Render Cube do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający Serwis, określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://rendercube.pl/privacy-policy/

Scroll to top